Cudowne Miejsce w Magicznym Zakątku Mazur – zapraszamy!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Kliencie!

Serdecznie witamy w oficjalnym Serwisie internetowym marki Głęboczek Vine Resort & SPA, jednego z hoteli należących do grupy MPM Hotele SPA Sp. z o.o.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się z poniższymi zasadami:

Głęboczek Vine Resort & SPA dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym. W szczególności, Głęboczek Vine Resort & SPA nie może zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Zamieszczone zdjęcia nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i w razie wątpliwości nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Głęboczek Vine Resort & SPA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej oferty.

Wstęp
www.gleboczek.pl to serwis internetowy, za pomocą którego Użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów oraz mogą skorzystać z proponowanych w serwisie ofert. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Definicje
Wyrażenia pisane w Regulaminie dużą literą będą miały następujące znaczenie, chyba że
z jego treści wynika co innego:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Administrator Danych Osobowych Użytkowników – MPM Hotele SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000175947, REGON: 016865236, NIP: 5291626119.
 3. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https:/www.gleboczek.pl/.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego www.gleboczek.pl, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie (na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego) stron WWW, obsługująca język programowania JavaScript, akceptująca Pliki Cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci tych materiałów – za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem
  e-mail: marketing@mpmhotelespa.pl.
 5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to, kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, żeby mógł się z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.
 6. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. Odpowiedzialność
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administrator nie gwarantuje, że dane przekazane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe.
 3. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.
 4. Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.
 6. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 7. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:
  1. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  2. Całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 000 zł.
 8. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.
 1. Kontakt i reklamacje
 1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email:

marketing@mpmhotelespa.pl, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: marketing@mpmhotelespa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowane przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail i nazwę Użytkownika.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 7. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM Hotele SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000175947, REGON: 016865236, NIP: 5291626119.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mpm.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. Odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie.
  2. Przesyłania do Państwa newslettera.
  3. Rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do MPM Hotele SPA Sp. z o.o.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Na potrzeby przesyłania do Państwa newslettera przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail.
 7. Na potrzeby rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do MPM Hotele SPA Sp. z o.o. przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. W przypadku odpowiedzi na zapytanie – do momentu przekazania odpowiedzi, a po tym okresie przez 1 rok.
  2. W przypadku newslettera – do momentu wycofania zgody na takie działanie.
  3. W przypadku rezerwacji pokoi i/lub usług – przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Administrator może pobierać dane od podmiotów trzecich, które mogą zarezerwować Państwu pobyt w hotelach należących do Administratora.
 12. Administrator nie pobiera danych ze źródeł powszechnie dostępnych.
 13. Pani/Pana dane zostaną przekazane do usługodawcy, jakim jest Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, KRS 0000303746, NIP: 5252423458, REGON: 141374990 – dane zostaną przekazane w celu umożliwienia Państwu rezerwacji pokoi hotelowych.
 14. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, które będą odpowiedzialne za zrealizowanie płatności za pokoje i/lub usługi – podmioty te są osobnymi administratorami danych osobowych.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
  1. Uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
  2. Żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
  3. Żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie.
  5. Przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu.
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 16. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 1. Pliki Cookies
 1. Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.
 2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pani/Pana i dostosować stronę indywidualnie do Pani/Pana potrzeb.
 3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pani/Pana urządzeń – poprzez pliki Cookies – wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 6. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
 7. Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Zmiany Regulaminu
 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: marketing@mpmhotelespa.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Opracowanie Regulaminu usługi newsletter jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną, aktywację oraz dezaktywację usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z usług.
 3. Usługa polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz promocji organizowanych przez MPM Hotele SPA Sp. z o.o.
 4. MPM Hotele SPA Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz Polityką prywatności za pośrednictwem strony internetowej: https://gleboczek.pl/.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 6. Użytkownik poprzez zgodę na świadczenie usługi newsletter, udostępnia swój adres
  e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w pkt. 3.
 7. Usługa jest bezpłatna.
 8. Korzystać z usługi może każdy, kto w zakładce dotyczącej newslettera poda swój adres e-mail oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych poprzez zaznaczenie okna checkbox, a następnie kliknie przycisk „->”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do MPM Hotele SPA Sp. z o.o. Kliknięcie stanowi potwierdzenie rejestracji do newslettera, akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawanie danych cudzych, bez zgody ich właściciela.
 10. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 11. Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę, wypisując się z newslettera na naszej stronie internetowej lub klikając w odpowiedni link zamieszczony na końcu każdego newslettera.
 13. Dezaktywacja Usługi newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 14. Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 15. Z chwilą dezaktywacji usługi newsletter MPM Hotele SPA Sp. z o.o. zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz promocji organizowanych przez MPM Hotele SPA Sp. z o.o.
 16. Wszelkie reklamacje należy składać zgodnie z rozdziałem 3 Polityki prywatności pt. „Kontakt i reklamacje”.
 17. Do celów statystycznych prowadzone są anonimowe analizy, na które linki w newsletterze kliknięto.
 18. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi newsletter.
 19. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi znajdują się w rozdziale 4 Polityki prywatności pt. „Przetwarzanie danych osobowych”.